thin

11. posiedzenie Senatu

9 maja maja 2024 r. zakończyło się 11. posiedzenie Senatu. Podczas niego Izba wprowadziła zmiany do 2 nowelizacji, 3 ustawy przyjęła bez poprawek. Wprowadziła zmiany w swoim regulaminie. Pierwszego dnia obrad Senat podjął uchwałę w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Ustawy przyjęte z poprawkami to m.in.:

Ustawa  o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (projekt rządowy), do której Izba wprowadziła 11 poprawek, w większości legislacyjne i doprecyzowujące, dostosowuje strukturę i zadania administracji rządowej do wyzwań i priorytetów Rady Ministrów, w szczególności w sprawach dotyczących surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Powstanie Ministerstwo Przemysłu, które będzie się zajmować gospodarką surowcami energetycznymi, jak gaz, paliwa, energetyka jądrowa. Kolejną kwestią, którą reguluje ustawa jest przeniesienie Z Ministerstwa Rozwoju i Technologii do resortu klimatu i środowiska trafią kwestie związane z energetyką prosumencką i rozproszoną. Sprawy dotyczące opieki nad Polonią i Polakami za granicą zostaną przeniesione z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Polski – do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytut Ekonomiczny przejdzie pod nadzór Ministerstwa Finansów, podobnie jak Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. Ustawa reguluje ponadto m.in. kwestie dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej czy polityki senioralnej.

Ustawy przyjęte bez poprawek to m.in.:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza programy, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 r. dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3. Dotyczy to osób pracujących m.in. w ośrodkach i domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla bezdomnych, w klubach samopomocy, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, w zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez samorządy. Dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń.

Senatorowie wprowadzili zmiany do Regulaminu Senatu (inicjatywa Marszałek Senatu), mające skrócić tryb procedowania i umożliwić podjęcie przez aklamację uchwały, której projekt zostanie uzgodniony ze wszystkimi klubami i kołami senackimi i włączony do porządku obrad z pominięciem pierwszego czytania, a upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy zgłosi wniosek o przyjęcie projektu bez poprawek, żaden senator zaś nie zgosi sprzeciwu, przy czym sprzeciw oznacza konieczność poddania projektu uchwały pod głosowanie.

Senat nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Wojciecha Skurkiewicza.


Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży zebrał się w celu omówienia uchwał Parlamentu Młodych RP dotyczących sportu i wychowania fizycznego. Powołane zostało też prezydium Rady Młodzieżowej działającej przy zespole. Pakiet uchwał Parlamentu Młodych RP wychodzi naprzeciw potrzebom zwiększenia aktywności fizycznej i sportowej, szczególnie wśród młodych obywateli naszego kraju. Dostęp do sportu jest prawem każdego człowieka, a jednocześnie

9 maja maja 2024 r. zakończyło się 11. posiedzenie Senatu. Podczas niego Izba wprowadziła zmiany do 2 nowelizacji, 3 ustawy przyjęła bez poprawek. Wprowadziła zmiany w swoim regulaminie. Pierwszego dnia obrad Senat podjął uchwałę w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ustawy przyjęte z poprawkami to m.in.: Ustawa  o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem

Spotkaliśmy się w gronie parlamentarzystów, żuławskich samorządowców oraz przedstawicieli instytucji, aby omówić kluczowe kwestie związane z naszym regionem. Tematami głównymi były działania przeciwpowodziowe oraz adaptacja do zmian klimatycznych. Omawialiśmy między innymi: aktualizację Programu Żuławskiego uwzględniającego zadania przeciwpowodziowe, konieczność wsparcia obszaru Żuław w polityce rozwoju na szczeblu krajowym, wzmocnienie obsługi inwestycyjnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, uwzględnienie

Na Nowy Rok mam dobrą wiadomość. Droga wodna, która ma połączyć port w Elblągu z Bałtykiem zostanie dokończona i statki będą mogły wreszcie dopłynąć do elbląskiego portu. Powtarzam: do elbląskiego, a nie jak zamierzał rząd PiSu – państwowego portu w Elblągu. Warto dodać, że wbrew temu, co wykrzykiwali politycy PiS w ostatnim okresie, że droga

Warmia i Mazury, graniczące z Rosją, będą reprezentowane w senackiej Komisji Obrony Narodowej. Senator Jerzy Wcisła został ponownie wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego tej komisji. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez członków komisji podczas piątkowego (22 grudnia) posiedzenia. Wypowiadając się na temat powierzonego mu zadania, senator Wcisła podkreślił, że bezpieczeństwo kraju to sprawa priorytetowa, zwłaszcza w obliczu

Szanowni Państwo,  w tę wyjątkową porę Bożego Narodzenia pragnę z serca złożyć Państwunajserdeczniejsze życzenia. Niech te święta będą dla Państwa czasempełnym ciepła, radości i niezapomnianych chwil spędzonych w gronienajbliższych. Niech ta magiczna atmosfera niesie ze sobą spokój i wzajemną życzliwość,dodając otuchy i nadziei na lepsze jutro. Z okazji Bożego Narodzenia życzę Państwu mnóstwa zdrowia, spokoju orazspełnienia