Category Archives: Aktualności

  • -

Za nami posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży

Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży zebrał się w celu omówienia uchwał Parlamentu Młodych RP dotyczących sportu i wychowania fizycznego. Powołane zostało też prezydium Rady Młodzieżowej działającej przy zespole.

Pakiet uchwał Parlamentu Młodych RP wychodzi naprzeciw potrzebom zwiększenia aktywności fizycznej i sportowej, szczególnie wśród młodych obywateli naszego kraju. Dostęp do sportu jest prawem każdego człowieka, a jednocześnie elementem kultury współczesnego społeczeństwa i elementem budującym rozwój osobisty, jak też integrującym społeczeństwo, co w przypadku młodych osób ma ogromne znaczenie. W uchwałach zidentyfikowano potrzeby, których realizacja pozwoli na wykorzystanie potencjału tkwiącego w sporcie i aktywności fizycznej. Mamy świadomość, że potrzeby te należy skonfrontować z możliwościami budżetów państwa i samorządów terytorialnych. Większość postulatów ma doprowadzić do tego, aby dostęp do obiektów umożliwiających aktywizację sportową był powszechny, nie wykluczał żadnej grupy społecznej. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Parlamentu Młodych RP, młodzieżowych rad, organizacji młodzieżowych, a także ministerstw: Edukacji Narodowej oraz Sportu i Turystyki, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W dyskusji wzięli udział m.in. Martyna Sontowska – radna powiatu olsztyńskiego, Grzegorz Ciszewski, Tomasz Budziński, Maja Anna Dykowska, Paweł Mrozek i Weronika Kieliba.


  • -

11. posiedzenie Senatu

9 maja maja 2024 r. zakończyło się 11. posiedzenie Senatu. Podczas niego Izba wprowadziła zmiany do 2 nowelizacji, 3 ustawy przyjęła bez poprawek. Wprowadziła zmiany w swoim regulaminie. Pierwszego dnia obrad Senat podjął uchwałę w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Ustawy przyjęte z poprawkami to m.in.:

Ustawa  o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (projekt rządowy), do której Izba wprowadziła 11 poprawek, w większości legislacyjne i doprecyzowujące, dostosowuje strukturę i zadania administracji rządowej do wyzwań i priorytetów Rady Ministrów, w szczególności w sprawach dotyczących surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Powstanie Ministerstwo Przemysłu, które będzie się zajmować gospodarką surowcami energetycznymi, jak gaz, paliwa, energetyka jądrowa. Kolejną kwestią, którą reguluje ustawa jest przeniesienie Z Ministerstwa Rozwoju i Technologii do resortu klimatu i środowiska trafią kwestie związane z energetyką prosumencką i rozproszoną. Sprawy dotyczące opieki nad Polonią i Polakami za granicą zostaną przeniesione z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Polski – do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytut Ekonomiczny przejdzie pod nadzór Ministerstwa Finansów, podobnie jak Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. Ustawa reguluje ponadto m.in. kwestie dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej czy polityki senioralnej.

Ustawy przyjęte bez poprawek to m.in.:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza programy, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 r. dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3. Dotyczy to osób pracujących m.in. w ośrodkach i domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla bezdomnych, w klubach samopomocy, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, w zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez samorządy. Dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń.

Senatorowie wprowadzili zmiany do Regulaminu Senatu (inicjatywa Marszałek Senatu), mające skrócić tryb procedowania i umożliwić podjęcie przez aklamację uchwały, której projekt zostanie uzgodniony ze wszystkimi klubami i kołami senackimi i włączony do porządku obrad z pominięciem pierwszego czytania, a upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy zgłosi wniosek o przyjęcie projektu bez poprawek, żaden senator zaś nie zgosi sprzeciwu, przy czym sprzeciw oznacza konieczność poddania projektu uchwały pod głosowanie.

Senat nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Wojciecha Skurkiewicza.


  • -

Za nami owocne i konstruktywne posiedzenie Żuławskiego Zespołu Parlamentarnego w Nowym Dworze Gdańskim

Spotkaliśmy się w gronie parlamentarzystów, żuławskich samorządowców oraz przedstawicieli instytucji, aby omówić kluczowe kwestie związane z naszym regionem. Tematami głównymi były działania przeciwpowodziowe oraz adaptacja do zmian klimatycznych.

Omawialiśmy między innymi: aktualizację Programu Żuławskiego uwzględniającego zadania przeciwpowodziowe, konieczność wsparcia obszaru Żuław w polityce rozwoju na szczeblu krajowym, wzmocnienie obsługi inwestycyjnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, uwzględnienie szczególnych potrzeb Żuław w kolejnym planie budżetu Państwa. Będziemy kontynuować naszą pracę na rzecz regionu, dążąc do lepszej ochrony przed powodzią i poprawy jakości życia mieszkańców.


  • -

Port w Elblągu będzie elbląski i zostanie połączony z Bałtykiem

Na Nowy Rok mam dobrą wiadomość. Droga wodna, która ma połączyć port w Elblągu z Bałtykiem zostanie dokończona i statki będą mogły wreszcie dopłynąć do elbląskiego portu. Powtarzam: do elbląskiego, a nie jak zamierzał rząd PiSu – państwowego portu w Elblągu.

Warto dodać, że wbrew temu, co wykrzykiwali politycy PiS w ostatnim okresie, że droga wodna jest już w zasadzie na ukończeniu – na przyszły rok zostanie do wykonania pogłębienie rzeki Elbląg prawie na całej jej długości. W rzeczywistości zadania, które zostały do zrealizowania w latach 2024-2025 będą kosztowały ok. 0,5 mld złotych.
Koszt tej części inwestycji to ok. 115 mln zł. W ostatnich dniach grudnia udało się takie pieniądze zgromadzić i wynegocjować wykonanie zadania – do punktu P2 – czyli do wysokości oczyszczalnie ścieków. Przedostatni odcinek – 2,5 km do obrotnicy wykonany zostanie ze środków na 2024 rok – mamy na to zabezpieczone 140 mln zł w budżecie. Oznacza to, że są duże szanse, że tor wodny o głębokości 5 metrów dotrze pod koniec roku do obrotnicy portowej.

Przypomnę, że ta droga wodna – zgodnie z harmonogramem – miała być ukończona w 2022 roku. Teraz realna jest data oddania całej inwestycji w 2025 roku. To trzy lata później niż przewidywał plan rządu PiS i pięć lat później niż zakładał harmonogram rządów PO- PSL.

Nie ma też wątpliwości, że ostatni – 900 metrowy – odcinek tej drogi wodnej zostanie ujęty, jako zadanie budżetu Państwa. A wiceminister infrastruktury, któremu podlega gospodarka morska i żegluga śródlądowa Arkadiusz Marchewka, jednoznacznie deklaruje, że rząd Koalicji 15 Października nie będzie dążył do przejęcia portu w Elblągu.
Port w Elblągu będzie elbląski i będzie IV portem Rzeczpospolitej. Nie potrzeba do tego żadnego ministra, który przez parę miesięcy zapewniał, że bez PiSu ten port nie może istnieć i się rozwijać.
Nie sposób dzisiaj określić, jakie środki potrzebne są do wykonania zadań w porcie elbląskim. Ani jakie środki będą potrzebne np. na umocnienie brzegów wzdłuż rzeki Elbląg. Mam swoje informacje, ale one także muszą być skonfrontowane z innymi źródłami. Za dwa dni m.in. o tym będziemy rozmawiali z ministrem Arkadiuszem Marchewką.


  • -

Senator Jerzy Wcisła wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej

Warmia i Mazury, graniczące z Rosją, będą reprezentowane w senackiej Komisji Obrony Narodowej. Senator Jerzy Wcisła został ponownie wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego tej komisji. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez członków komisji podczas piątkowego (22 grudnia) posiedzenia.

Wypowiadając się na temat powierzonego mu zadania, senator Wcisła podkreślił, że bezpieczeństwo kraju to sprawa priorytetowa, zwłaszcza w obliczu współczesnych wyzwań geopolitycznych. Zobowiązał się do kontynuowania pracy na rzecz skutecznej obrony narodowej, w tym dbałości o sprawność armii, nowoczesnego wyposażenia oraz podejmowania strategicznych decyzji związanych z bezpieczeństwem kraju.

—  Granice Warmii i Mazur sąsiadują z najbardziej agresywnym państwem w naszej części świata, dlatego uczestnictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących bezpieczeństwa jest dla mnie niezwykle istotne —  stwierdził senator Wcisła.

Przewodniczącym komisji został generał Mirosław Różański, usunięty ze służby wojskowej przez Antoniego Macierewicza.

Komisja Obrony Narodowej jest jednym z kluczowych gremiów Senatu odpowiedzialnych za analizę i podejmowanie decyzji dotyczących spraw związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

Dwa dni wcześniej senator Jerzy Wcisła został — także ponownie —  wybrany członkiem Zarządu klubu senatorów Koalicji Obywatelskiej. Będzie m.in. odpowiadał za politykę medialną senatorów Koalicji Obywatelskiej.


  • -

Spokojnych Świąt

Szanowni Państwo, 

w tę wyjątkową porę Bożego Narodzenia pragnę z serca złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia. Niech te święta będą dla Państwa czasem
pełnym ciepła, radości i niezapomnianych chwil spędzonych w gronie
najbliższych.

Niech ta magiczna atmosfera niesie ze sobą spokój i wzajemną życzliwość,
dodając otuchy i nadziei na lepsze jutro.

Z okazji Bożego Narodzenia życzę Państwu mnóstwa zdrowia, spokoju oraz
spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku. Niech te święta przyniosą Państwu wiele uśmiechu, radości oraz chwil refleksji nad tym, co
naprawdę ważne.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku, pragnę złożyć Państwu życzenia
obfitości radości, sukcesów oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Niech
każdy dzień przynosi Państwu nowe wyzwania, które z radością pokonacie,
tworząc niezapomniane wspomnienia.

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!


  • -

Stan wojenny, który miał złamać Polaków, wzmocnił w nich pragnienie wolności i demokracji

Dzisiaj, 42 lata po wprowadzeniu stanu wojennego, w Senacie RP przyjęliśmy uchwałę upamiętniającą ofiary stanu wojennego. Byłem Senatorem prezentującym tę uchwałę na posiedzeniu Senatu.

W ten sposób uczciliśmy pamięć tych, którzy w stanie wojennym bronili wolności. Pamięć obywatelek i obywateli, przeciwko którym wyprowadzano w Polsce czołgi na ulice. Pamięć Polek i Polaków, których odwaga i wytrwałość w oporze przyczyniły się do pokojowej zmiany w 1989 r. i ostatecznego upadku systemu komunistycznego w naszej części Europy.

Stan wojenny był próbą utrzymania władzy przez ówczesną władzę i zatrzymania procesu kształtowania się wielomilionowego pracowniczego, obywatelskiego i niepodległościowego ruchu powstałego wokół NSZZ Solidarność, pod przewodnictwem Lecha Wałęsy i Solidarności Rolników Indywidualnych. Próby sprzeciwu i protestu były brutalnie tłumione. Pierwszymi ofiarami było 9 górników zastrzelonych 16 grudnia w kopalni Wujek. Podczas całego stanu wojennego życie straciło około 30 osób, a tragicznym symbolem represji stała się śmierć bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Stan wojenny jest dziś dla Polaków symbolem tego, do jakich okrucieństw i zbrodni jest zdolna dyktatura, gdy zaczyna tracić władzę i gdy dla jej utrzymania nie wystarczą już fasadowe, pseudodemokratyczne instytucje.

Dzisiaj, 42 lata po wprowadzeniu stanu wojennego, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażając szacunek, czci pamięć tych, którzy w stanie wojennym bronili wolności, przeciwko którym wyprowadzano w Polsce czołgi na ulice, a także których odwaga i wytrwałość w oporze przyczyniły się do pokojowej zmiany w 1989 r. i ostatecznego upadku systemu komunistycznego w naszej części Europy. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć wszystkich ofiar stanu wojennego.


  • -

Łączymy siły, żeby wspólnie pracować na rzecz naszego regionu

Powołaliśmy Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny. Przewodniczącym został Jacek Protas, ja zostałem wiceprzewodniczącym.

Jeden z pierwszych celów: włączenie do budżetu państwa zadania dokończenia budowy drogi wodnej łączącej port w Elblągu z Bałtykiem. Zespół będzie pracować w składzie: Elżbieta Gelert, Jolanta Piotrowska, Ewa Kaliszuk, Maciej Wróbel, Janusz Cichoń, Stanisław Gorczyca, Paweł Papke, Anna Wojciechowska, Marcin Kulasek.


  • -

Ślubuję rzetelną pracę na rzecz Polek i Polaków

13 listopada Senatorowie złożyli ślubowanie oraz rozpoczęliśmy pierwsze posiedzenie XI kadencji Senatu RP.

Po raz drugi w historii urząd Marszałka Senatu obejmuje kobieta. Pani Marszałkini, Małgorzata Kidawa-Błońska. Senatorka z Warmii i Mazur, Ewa Monika Kaliszuk została sekretarzem Senatu. Wiem z doświadczenia, że nie jest to proste zadanie, lecz jestem pewien, że Ewa Kaliszuk poradzi sobie z nim znakomicie. Moje serdeczne gratulacje dla obu Pań!


  • -

Mam nadzieję, że za działaniami NIK-u pójdą działania prokuratora

NIK ujawniła liczne nieprawidłowości przy Przekopie Mierzei i rozważa powiadomienie prokuratury. Kontrola została przeprowadzona na mój wniosek.

Jak ujawnia NIK, sposób realizacji Przekopu od początku był skazany na porażkę i nie mógł zwiększyć bezpieczeństwa w regionie. Minister odpowiedzialny o tym wiedział, ale nie powiedział. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie planowania, realizacji i nadzoru nad Programem Wieloletnim. Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za ten stan kluczowej dla Miasta Elbląg i naszego regionu inwestycji, poniosą konsekwencje. Szczegółowe wyniki kontroli oraz wnioski pokontrolne skierowane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Urzędu Morskiego dostępne są stronie www Najwyższej Izby Kontroli.


Kalendarz

Czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Facebook